Disclaimer & Privacy

Algemene gegevens

Deze website is eigendom van Katleen Nys. Contactgegevens

 • Adres maatschappelijk zetel: Ploegstraat 11, 2260 Westerlo
 • Telefoon: +32 478 28 59 17
 • E-mail: katleen@triple-a-coaching.be
 • Ondernemingsnummer: BE 0771.407.247

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Katleen Nys of rechthoudende derden. Dit wil zeggen dat niets overgenomen of gekopieerd mag worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Katleen Nys levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Katleen Nys de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Katleen Nys kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Katleen Nys geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Katleen Nys kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Katleen Nys verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Katleen Nys, gevestigd in Ploegstraat 11, 2260 Westerlo, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens

 • Adres: Ploegstraat 11, 2260 Westerlo, België
 • +32 478 28 59 17

Katleen Nys is de Functionaris Gegevensbescherming van Katleen Nys en te bereiken via katleen@triple-a-coaching.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Katleen Nys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Deze gegevens worden verzameld wanneer u bij wijze van voorbeeld intekent voor onze nieuwsbrief. Dit gebeurt standaard met een dubbele opt-in, wat wil zeggen dat u eerst een email zal krijgen waarin u kan bevestigen of u wel degelijk bv. de nieuwsbrief wil ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Katleen Nys verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: In het kader van het inplannen van een afspraak bv. kan het zijn dat er gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen. Dit is enkel in het kader van (toekomstige) clIënten zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Wanneer er beslist wordt om geen samenwerking op te starten of de samenwerking definitief af te ronden, zullen deze gegevens niet langer bewaard worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Katleen Nys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Katleen Nys neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Katleen Nys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw naam en mailadres worden bewaard om u op te hoogte te houden van aanbiedingen en informatie te verstrekken over allerhande thema’s. U kan zich hiervoor ten allen tijde uitschrijven. Uw telefoonnummer wordt enkel bijgehouden wanneer u een gesprek inplande. Dit om het mogelijk te maken u te kunnen contacteren. Wanneer u besluit geen samenwerking op te starten of de samenwerking definitief stop te zetten, worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Katleen Nys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Katleen Nys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Katleen Nys gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Katleen Nys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar katleen@triple-a-coaching.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Katleen Nys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Katleen Nys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er bij wijze van voorbeeld gebruik gemaakt van een SSL-certificaat en zijn onze computers beveiligd met een paswoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via katleen@triple-a-coaching.be.